04.05.2024 - 05.05.2024

Kannermusical « Arama Tulipa »

Organisateur : Bartrenger Kaméidi

Acheter tickets

Localisation

ArcA
17 Rue Atert
8051 Bertrange

À propos

Kannermusical vum Bartrenger Kaméidi vum Liane Nimax a Max Fischbach

Samsdes vun 16 bis 17.45 a vun 19 bis 20.45

Sonndes vun 10.30 bis 11.45

Other

Autres événements