23.03.2024

Grouss Botz

Organisateur : Commune de Bertrange
Heure : 09:30 -

À propos

🇱🇺 Op Initiativ vun der Natur- an Ëmweltkommissioun, mécht de Schäfferot en häerzlechen Opruff un d’Awunner vu Bartreng, un d’Bartrenger Veräiner an un all déi Leit, déi sech fir eng propper Ëmwelt asetze wëllen, un der Aktioun „Grouss Botz“ um Bartrenger Territoire deel ze huelen.

Déi Leit, déi wëlle matmaachen, solle sech wannechgelift virum 15. Mäerz 2024 ënnert der Nummer 26 312-337 oder per E-Mail un jessica.biver@bertrange.lu umellen. No dësem Datum kann aus organisatoresche Grënn keng Umeldung méi ugeholl ginn. Mir zielen op Är Ënnerstëtzung an hoffe vill vun Iech ze gesinn.

» Bréngt w.e.g. Gaardenhändsche mat
» Vergiesst Är Waasserfläsch net
» Kanner bis 12 Joer musse vun engem Erwuessene begleet ginn

 

🇬🇧 On the initiative of the local nature and environment commission, the College of Aldermen launches a warm appeal to the population of Bertrange, to local associations and to all people sensitive to a clean environment, to participate in the cleaning campaign on the municipal territory of Bertrange.

Interested parties must confirm their participation before 15 March 2024 (26 312-337 or jessica.biver@bertrange.lu). For organizational reasons, no registration can be accepted after this date. We count on your support and hope to welcome many of you.

» Please bring garden gloves
» Don’t forget your water bottle
» Children up to 12 years must be accompanied by an adult

 

🇫🇷 Sur l’initiative de la commission locale de la Nature et de l’Environnement, le collège échevinal lance un appel chaleureux à la population de Bertrange, aux associations locales et à toutes les personnes sensibles à un environnement propre, de participer à l’action de nettoyage sur le territoire communal de Bertrange.

Les intéressés doivent impérativement confirmer leur participation avant le 15 mars 2024 (26 312-337 or jessica.biver@bertrange.lu). Pour des raisons organisationnelles, aucune inscription ne peut être acceptée après cette date. Nous comptons sur votre soutien et espérons vous voir nombreux.

» Prière de vous munir de gants de jardin
» N’oubliez pas votre gourde
» Les enfants jusqu’à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Localisation

Centre Atert
13 Rue Atert
8051 Bertrange

Other

Autres événements